You are here:: مقالات اطفا حریق فاير باكس و هوزريل
 
 

فاير باكس و هوزريل

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

فاير باكس – هوزريل

يكي از ابزارهاي مهم ومورد نياز ساختمانها وانبارهاي بزرگ فاير باكس و هوزريل است. هردو سيستم يادشده (هوزريل و فاير باكس) از سيستم هاي لازم براي طرح هاي ايمني و پيشگيري مي باشد. ديگر اينكه مي توان اين دو سيستم را نيز جزء منابع تامين آب نام نهاد .

ما درسازمان يك بحث مجزايي داريم بنام منابع تامين آب كه درآن بحث راههاي تامين آب مورد نياز براي مواقع اضطراري را بيان مي نمايم اما نكته قابل ذكر در اين قسمت كه مربوط به درس پيشگيري مي باشد اين است كه مابراي انجام امر پيشگيري در هرمكان وموقعيت خاصي بايد بدانيم كه منابع آب مورد نياز در مواقع ضرورت در كدام محل وجوددارد وراههاي دسترسي به آن منابع را از قبل مشخص نموده باشيم .بطور اجمال منابع آب شامل : رودخانه –چاه – استخر – هيدرانت فاير باكس -هورزيل  قنات است كه دراجراي يك طرح مناسب براي پيشگيري بايد منابع را شناسائي نمائيم .

حال در اين قسمت ما اشاراتي به هوزريل وفايرباكس مي نمائيم :

فاير باكس : (يا جعبه آتش نشاني )

در ساختمـانها وانبـارها لوله هاي مخصوص آتش نشاني قراردارد كه بصـورت عمـودي ويا افقي با حداقل 4 اينچ از زمين تا بالاترين نقطه ساختمان (پشت بام )كشيده شده است ودرهرطبقه يك خروجي قرارداده اند (تعداد خروجي ها وفاير باكسها بستگي به وسعت هر طبقه مي باشد . ) اجزاي تشكيل دهنده هرفاير باكس شامل يك جعبه كه درون آن يك قرقره –يك سرلوله –يك رشته لوله نواري (داراي 20 متر لوله) مي باشد . در برخی انواع فضایی برای یک دستگاه خاموش کننده درون فایر باکس تعبیه شده است .

انواع سيستم فاير باكس :

1- سيستم خشك – اين نوع سيستم به لوله آب شهري وصل نيست وراه ورودي آن درجلوي درب ورودي ساختمان يا طبقه هم كف نصب مي گردد. ودرمواقع ضروري آب توسط تانكرها وپمپ هاي آتش نشاني به درون لوله ها پمپاژ گرديد ه ودرطبقه مورد نظر از خروجي هاي آن بهره برداري مي گردد. دهانه ورودي اين سيستم در محفظه شيشه اي دربيرون منزل باساختـمان ياكـارگاه قرادادشده است اين نوع سيستم سـبب مي گردد كه ما آب را بدون اتلاف وقت به نزديك ترين نقطه ممكنه برسانيم.

2- سيستم تر : اين نوع سيستم از انتهايي ترين قسمت ساختمان يعني زير زمين تابالاتر ين نقطه ساختمان (پشت بام كشيده شده است اين نوع سيستم به لوله آب شهري وصل است وهميشه در هرحالتي دردرون لوله هاآب وجوددارد ودرهرطبقه بابازكردن شير لوله آب ، آب از درون آن خارج مي گردد.

جعبه فاير باكس داراي خروجي هاي متفاوتي است يعني داراي خروجي     2  وــــ1 مركب مي باشد .

كه نوع خروجي ويا دين (ميزان آب خروجي در دقيقه ) براساس نوع مواد اشتعال شده در ساختمان مي باشد يعني نوع خروجي كه ـــــ2 باشد يا ــــ 1ويا مركب براساس سرعت وقابليت اشتعال مواد موجود دربتا يا كارگاه و…… مي باشد .

پس شرايط اساسي در تعيين نوع خروجي در اين نوع سيستم .

1-  سرعت اشتعال مواد موجود .

2-   مواد قابل اشتعال موجود (ميزان )

بايد توجه شود كه خروجي يا قطر ــــ 2 به شكلي در نظر گرفته شود كه درهردقيقه 500 گالن (هر گالن 5/4 ليتر ) آبدهي داشته باشد وخروجي با قطرــــ1 در هر دقيقه 100 گالن آبدهي داشته باشد .

استاندارد نصب فاير باكس

فايرباكس بايد حداقل Cm 30 سانتيمتر Cm 30/1 از كف ساختمان بالاتر برروي ديوار نصب گردد .

اگر فاير باكس درون ديوار نصب  مي گردد بهترين فاصله از كف حدود Cm 70 است .

اگرفاير باكس برروي ديوار نصب مي گردد بهترين فاصله از كف حدود Cm 30/1 است .

فاير باكس بايد در مناطقي نصب گردد كه مورد ديد همگان باشد يعني در مناطقي ونقاطي كه قابل مشاهده باشد نصب گردد در پشت ديوارها ويا شـكافها نصـب نـگردد تا درمـواقع لزوم بتوان از آن به نـحو احـسن استـفاده شود . اصولاً فايـر باكس درراه پله هاي فرار –پاگردها –درب ورودي ساختمانها –دالنها و… نصب مي گردد .

هر فايرباكس بايد شعاع m20 را پوشش دهد .بايد توجه شود كه بالا دهنده آب (فايرباكس )درنوع تر حتماً به شير اصلي آب شهري وصل باشد وفشار لازم در آنها در بالاترين نقطه كمتر از 2 اتمسفر نباشد . وقطر لوله هاي بالادهنده نبايد كمتر از 4(اينچ )باشد .

قرقره هوزريل

يكي ديگر از منابع تامين آب در كار آتش نشاني ويكي از ابزارهاي ايمني جهت اطفاء حريق در كارآتش نشاني قرقره هوزريل است اين ابزار داراي لوله هاي با قطر كم وغير قابل نفوذ است كه قطر آن درحدود 19 ميليمتر و طول لوله آن ازm 20 بيشتر مي باشد . لوله ها رابرروي قرقره اي مخصوص مي پيچانند و براي اين منظور لوله بايد داراي انعطاف باشد. اين لوله ها براي رساندن سريع آب به محل حريق كاربرد زيادي دارد .اين قرقره ها درانواع واقسام مختلف ساخته مي شود و معمولاً ازيك تيوپ داخلي كه بوسيله چند لايه بافته شده ازنخ محكم كه توسط لاستيك پوشانده شده است تشكيل مي گردد. لايه بيروني هوزريل از يك جنس مقاوم در مقابل سايش و فشار تشكيل شده است كه اين لايه هابه هم چسبانيده شده اند تا لوله هوزريل رابوجود آورند .

استاندارد نصب هوزريل :

هوزريل بايد در محلهاي مشخص و قابل دسترسي در هرطبقه نصب گردد وسطح پوشش آن تمام اتاقها رادرطبقه مورد نصب پوشش دهد .

هوزريل بايد در محلهاي خروجي واضطراري نصب شود .

هوزريل بايد درداخل شيارها نصب گردد تا مانع حركت نباشد .

ارتفاع نصب هوزريل به مانند فاير باس حداكثر Cm 1/30 وحداقل Cm 70 مي باشد .

فشار آب درداخـل هوزريل بايد به اندازه اي باشد كه حداقل پرتاب آب m 6 بصورت جت وميزان آب خروجي (دپي ) در هردقيقه 30 ليتر مي باشد .

يك هوزريل بايد در حدود 800 متر مربع را پوشش دهد (در سطح )

معايب و محاسن هوزريل وفاير باكس

1-  دبي يا ميزان آب خروجي دردقيقه درفاير باكس بيشتر از دبي هوزريل است .

2- فاير باكس براي افراد آموزش ديده است ولي هوزريل همه افرادي مي توانند از آن استفاده كنند .

فاير باكس بايد حتماً متر شیلنگ آن باز شود تا بتوان آبگيري انجام داد ، ولي هوزريل نياز به باز شدن تمام شیلنگ نيست .