You are here:: تاییدیه ها استاندارد ActiveFire
 
 

activefire

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

در سال 1989 فهرستی از تجهیزات حفاظتی آتش  توسط  آزمایشگاه خدمات علمی ( ssl ) به عنوان یک سازمان دولتی مشترک و پاسخگو به مسائل ایمنی تشکیل شد . این فهرست محصولات پیشگیری از آتش را از نظر کنترل کیفیت مورد بررسی قرار می دهد و تضمین می کند.

در سال 1999 این فهرست بطور رسمی activefire نام گذاری شد.

اهداف activefire برای صدور گواهینامه بر طبق زیر می باشد :

1 . تایید تجهیزات از طریق آزمایش های فیزیکی و ارزیابی با استانداردهای مربوطه

2 . تایید گواهینامه توسط سایر نهادهای ملی و بین المللی

3 . انجام آزمایش و ارائه مکانیزم موثر و شفاف برای ارزیابی و همچنین صدور گواهینامه برای فن آوری ها و نوآوری های جدید در زمینه سیستم های اطفا حریق و تجهیزات مربوطه

4 . انطباق تغییرات در محصول را مورد مطالعه قرار داده و تاییدیه جهت ادامه فرایند تولید را صادر می نماید.

و .....

دریافت گواهینامه صادر شده برای سیستم اطفا حریق پایروژن ایروسل

سایت مرجع